Подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи
Български
Javascript must be enabled to continue!
Проекта SIVAПроектът „Подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи (SIVA)“  има за цел да допринесе за подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна Европа чрез широколентови услуги, допълващи физическа достъпност и намаляващи цифровото неравенството в областта.

Проектът подкрепя целите на стратегията на ЕС за цифровите технологии, а именно Програмата за цифровите технологии, която има за цел да доставя скорост за теглене от 30 Mbps за всички европейски граждани и най-малко 50 % от домакинствата да са абонирани за интернет над 100 Mbps до 2020 г.

Има 11 участващи партньора, които са представители на 8 страни от региона на Югоизточна Европа. Дейностите се финансират от Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013".


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top