Подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи
Български
Javascript must be enabled to continue!
Преглед

Цел на проекта

Целите на SIVA са да доставят конкретни и дългосрочни  структурни  промени на  стратегиите за виртуална достъпност на териториите  на партньорите. По-конкретно , виртуалната достъпност на партньорите   и планирането на стратегиите за широколентов интернет  ще бъдат подобрени, чрез проектните дейности, които ще предоставят доказателства за:

 1. Качеството употребата на широколентов достъп в Югоизточна Европа
 2. Най-рентабилните  технологични решения да се разшири широколентовото покритие
 3. Спестени разходи, опростяване и подобрение на скоростта на разгръщане , които могат да бъдат постигнати ,чрез споделената инфраструктура

Териториите на партньорите в Югоизточна Европа ще:

 1. Подобрят  техните възможности за мобилизиране на разполагаеми  средства
 2. Насърчават инвестиции със най-добрата стойност за пари в замяна за виртуалната достъпност 
 3. Се възползват се от опита  на останалите страни в Югоизточна Европа
 4. Разработват съвместно  и използват методологии и подкрепящи материали.

Предизвикателствата, които трябва да бъдат решени

Югоизточно-европейските  територии в сравнение със средния  за Европейския съюз широколентов достъп са натоварени  със следните проблеми:

 1. Разликата в достъпността
 • Лоша инфраструктура (телекомуникации)
 • Разпокъсаността ( различия в проникването)
 • Пазарен недостиг  (за селските и отдалечени райони)
 1. Политика / административни пропуски
 • Липса на споделени знания (нужда от общ анализ)
 • Административни пречки ( правни/институционални рамки)
 • Незадоволителни инвестиционни стимули (за селските и отдалечените райони)

Основни проектни резултати

С оглед на горепосочените недостатъци, проектът SIVA ще представи следните основни резултати свързани  местните, регионалните и националните потребности:

1.Технически

 • Онлайн платформа за наблюдение на широколентовия опит на гражданите и бизнеса
 • Гео-пространствени  анализационни инструменти за подобрение на планираната мрежова инфраструктура и внедрявне.

2.Правила

 • Общи решения за управление на радиочестотния спектър и за картографиране  на съществуващите инфраструктури, които да намалят мрежовите разходи за внедряване
 • Съвместни политически позиции  за прецизирани регионални планове
 1. Финансиране
 • Нови финансови механизми  за създаване на публично-частни партньорства за широколентови инвестиции

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top