Подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи
Български
Javascript must be enabled to continue!
Партньори

 • PEDDM - Регионална Асоциация на Местните Правителства на Западна Македония, Гърция
  • PEDDM наскоро е преименувана и възстановена правна институция следвайки последната административна реформа в Гърция през 2011г. PEDDM се състои от 12 общини в областта Западна Македония с население от приблизително 303,000 жители.Задачата на PEDDM е да подкрепя и представлява общините в областта на като местна и регионална организация ,координираща, управляваща и използваща техните ресурси.По-точно, PEDDM предприема действия за: насърчаването на сътрудничеството и контактите между местните правителства в рамките на областта на Западна Македония; провежда изследвания за регионални и местни цели за развитие; изпълнява информационни обществени проекти; координира сътруднически проекти между общините за социално сближаване; изпълнява обучителни програми; предоставя законодателна и институционална подкрепа; стартира различни инициативи за подобрението на стандарта на живот на гражданите; изпълнява дейности за устойчивост на околната среда.

   Роля в проекта
   PEDDM ще допринесе за картографирането на съществуващите физически телекомуникационни инфраструктури в Югоизточна Европа и анализите на ползите от споделянето на съществуващите инфраструктури .От PEDDM се очаква да формулира общи методологии,политически препоръки и подходи за изграждане на консенсус за пилотен оператор, обобщаващ физическите инфраструктури обхващащи избраните области в Югоизточна Европа.Също така, PEDDM ще формулира общи политически процеси и мерки с цел да улесни споделянето ма физическите инфраструктури за мрежовото внедряване в Югоизточна Европа.

   http://www.peddm.gov.gr/
 • Молизе- Регион Молизе,Италия
  • Регион Молизе е южно-централен регионна източното крайбрежие на Италия с излаз на Адриатическо море. Областта е с население от повече от 300,000 жители и е последната италианска област, създадена като регионална единица през 1970г.Областта включва две провинции, Кампобасо и Инсерния с 136 общини.Област Молизе е отговорна за планирането и изпълнението на стратегията за регионално развитие чрез съответните действия. Региона предоставя услуги на гражданите, бизнеса и обществените администрации по въпроси, обхващащи редица тематични области като: нововъведения и изследвания, финансово планиране и контрол, околна среда и защита, международни отношения и т.н.

   Роля в проекта
   Институционалната роля и мрежата от контакти на Молизе ще допринесат за анализа на широколентовото проникване и цифровите обществени услуги предлагани на територията на Югоизточна Европа.Молизе също ще допринесе за разследването и оценка на качеството на гражданския опит с виртуалната достъпност на териториите в Югоизточна Европа.От областта Молизе се очаква да формулира общи методологии , политически препоръки и подход, стремящ се към консенсус за обобщаване на физическите инфраструктури, покриващи избраните области в Югоизточна Европа. Освен предвидените дейности за популяризация на проекта ,част от задачите на Молизе ще бъдат обмяната на опит посредством събраните транснационални политически подходи относно управлението на радиочестотния спектър и цифровия дивидент.

   http://www3.regione.molise.it
 • RAK - Областна администрация Кюстендил
  •  Областна администрация Кюстендил (RAK) e юридическо лице, създадено през 1999г. RAK е втората най-голяма област в Югозападна България, с население от 136,000 жители. RAK консултира, асистира и служи на регионалните и местните администрации, предприятията и гражданите по отношение на устойчивостта на ресурсите и развитието на селските райони.

   Роля в проекта
   RAK ще допринесе за анализирането на текущото положение относно обществените цифрови услуги в избраните области в Югоизточна Европа, ще идентифицирана и използва добри практики и инвестиционни стратегии за широколентовите инфраструктури, ще приложи пилотна операционна рамка за разработените методологии по проекта, инструменти и системи и ще предлага начини за интегриране на проектните резултати на партньорите и на външно заинтересованите страни, чрез планове и практики.

   http://www.kn.government.bg/
 • BM - Община Бургас, България
  •  Бургас е четвъртият най-голям град в България с население от приблизително 200,000 жители ,намиращ се в югоизточната част на страната и е с излаз на Черно море. Бургас заема стратегическо място в страната; неговото пристанище е най-голямото в България и едно от най-големите на Черно море. Освен това в градът има голямо летище с голям капацитет, включващо европейски транспортен коридор.Община Бургас (ВМ) е активна в редица политически области и дейности, като мобилност, информационни комуникационни технологии, нововъведения, градско развитие, околна среда, образование, култура, публични и международни отношения, Европейски програми, доброволческа дейност, регионална политика и различни административни въпроси.

   Роля в проекта
   Бургас ще допринесе за повишаване на информираността за възможностите на информационните комуникационни технологии и ползите от широколентовите технологии.От Община Бургас се очаква да допринесе за обмяната на опит към усвояването на средствата и формулираните общи подходи за публично-частни партньорства с цел да насърчат инвестициите върху виртуалната достъпност. Също така, ролята на Община Бургас в проектът SIVA e да приложи пилотна операционна рамка за проектните разработени методологии, средства и системи и да се възползва от проектните резултати и да гарантира техният дълготраен ефект. 

   http://www.burgas.bg/en
 • DAC - Децентрализирана администрация на Крит, Гърция
  • Крит е най-големият остров в Гърция с население около 620,000 жители, 5% от населението на страната. Децентрализираната администрация на Крит (DAC) беше наскоро създадена по силата на новия закон на гръцката административна реформа и включва старата префектура на о-в Крит и на съответните общини (24).Също така два от най-големите града в Гърция са разположени на о-в Крит, заедно с големи международни пристанища,които обслужват транспортни и промишлени нужди. На о-в Крит има Политехническия университет , други университети и Технически образователни институции с повече от 20,000 студента, няколко музея, исторически обекти и културни ресурси. О-в Крит се намира в Средиземно море, като неговата естествена околна среда и ресурси създават благоприятна среда за икономическо развитие. DAC е децентрализиран държавен публичен орган, отговорен заедно с партньори си за плана и изпълнението на всички дейности на областните и общинските органи. DAC предоставя услуги на гражданите и бизнеса в областта на публичната администрация, гражданска защита, инфраструктурни подобрения, опазване на природното и историческото наследство, горски и селскостопански въпроси.

   Роля в проекта
   DAC, с компетенциите си, е планира да допринесе за проектът SIVA с дейности като разпространението на резултатите, чрез организирането на конференция; оценяването на разпространените задачи; идентификация на гледните точки относно нуждите и сегашната ситуация на широколентовото проникване; въздействието от изпълнението на проекта след неговото завършване; насърчава съвременния подход за политики за широколентов достъп, които влияят на различните нива на управление. Освен това, ще създаде тестови основи за развитите методологии по проекта, посредством средства и системи.

   ttp://www.apdkritis.gov.gr
 • TECLA – Асоциация за Трансрегионално, Местно и Европейско Сътрудничество, Италия
  •  Основана през 1993г., TECLA е асоциация на италианските местни власти, с офиси в Рим и Брюксел, подпомагаща развитието на териториите и техните ресурси, чрез разпространението и използването на европейски възможности. Методологията на Текла има за цел от една страна да оцени специфичните характеристики и опита на териториите, свързващи ги с компетенциите на асоциацията; от друга страна да насърчава разпространението на опит на национално и международно ниво и обмяната и споделянето на информация и най-добри практики между Европейските територии, благодарение на широката международна мрежа ,която Текла е развила през годините. Опитът натрупан от Текла до сега, е осигурил на асоциацията способността за планиране и управление на транснационални действия в различни области (енергетиката, информационни комуникационни технологии, околна среда, гражданска защита, териториално сътрудничество и т.н). От 1994г. Текла е участвала , като водещ партньор или партньор в повече от 80 международни проекта с около 600 партньора от Европа, Близкия Изток и Северна Африка, с големи способности и опит в проекти по няколко теми.Освен това, Текла осигурява техническа помощ в политиките на ЕС на Съюза на Италианските Области (UPI) и работи, чрез офиса си в Брюксел за популяризиране и представяне на системата на Италианските области в рамките на ЕС ,чрез комуникация, партньорство , изграждане на мрежи и обучения.

   Роля в проекта
   В рамките на проекта SIVA, Текла ще допринесе за анализа на настоящата ситуация относно виртуалната достъпност и наличието на общи инфраструктури в избрани области в Югоизточна Европа. Също така от Текла се очаква да допринесе за обмяната на опит и формулирането на политически и административни мерки за подобряване на виртуалната достъпност в областите на Югоизточна Европа, чрез примери и разпространение на добри практики.

   http://www.tecla.org
 • TUV-AT - Виенски Технологичен Университет, Австрия
  •  Технологичения университет на Виена е един от най-големите университети в Австрия, игращ ключова роля във висшето техническо образование в множество изследователски области. В момента има около 26,200 студента, 8 факултета, 1,800 академици и около 4000 служители. Катедрата по Гео-информатика и картография на TUV (TUV-AT) e посветена на напреднали изследвания за Пространствената информационна теория и Географските информационни науки. TUV в момента е фокусиран върху:

   - - точността и верността на географските данни,
   - - пространствени оптимизационни задачи,
   - - онтология и семантика на географско пространство,
   - - теория на категориите и нейното приложение за обработка на пространствени данни, и
   - - изчислителни модели на зависими от времето географски явления.

   Подходът на сътрудничество на TUV-AT е да работи в интердисциплинарни екипи, съвместно с компютърни науки, география, математика, когнитивни науки, лингвистика , психология и околна среда. Интердисциплинарния подход е позволил да се преодолее пропастта, често наблюдавана между теоретичните резултати и използването от индустрията, което води до създаването на приложими решения.

   http://www.tuwien.ac.at
 • UL - UЛюблянски Университет, Словения
  •  Университета в Любляна (UL) известен с доброто качество на учебните дисциплини в няколко области. Той е най-стария и най-големия университет в Словения състоящ се от 23 факултета и повече от 63,000 студенти и докторанти. Катедрата по електротехника и лабораторията за телекомуникациите (LTFE/UL) включва 267 изследователя и 31 служители - технически персонал работещи в 26 изследователски групи. LTFE/UL се фокусира върху следните изследователски области: роботика и телекомуникации; автоматизация и кибернетика; електроника; микроелектроника; био-кибернетика и био-медицина; измервателни системи.

   Роля в проекта
   Ролята на LTFE/UL в проекта SIVA е да допринесе за анализирането на политиките на виртуалната достъпност относно управлението на радиочестотния спектър в областите на Югоизточна Европа. LTFE/UL ще създаде, изгради, провери и оцени обща транснационална система за сравнителен анализ, която да оцени качеството на виртуалната достъпност сред гражданите в областите от Югоизточна Европа. Впоследствие, LTFE/UL ще даде препоръки за подобряване на виртуалната достъпност. Когато е приложимо, също ще допринесе за тестваните данни от следните словенски територии: Корошка, Горенжка и Любляна.

   http://www.uni-lj.si
 • UoP - Университет Патра, Гърция
  •  Университета в Патра (UoP) е третия най-голям университет в Гърция по отношение на капацитета на студентите, преподаватели, административен персонал, броя на катедрите и акредитирани заглавия. UoP включва 22 катедри с голям набор от специалности, включващи 112 лаборатории и 14 напълно оборудвани клиники. Има около 25,000 студенти и докторанти и общо 754 души - академичен състав: 238 преподаватели и 481 административен персонал.

   Роля в проекта
   УП ще допринесе за анализа на настоящата ситуация и за извличането на информация относно широколентовите мрежи в избраните региони на Югоизточна Европа, както и за сравнителния анализ, картографиране и преброяване на съществуващите телекомуникационни мрежи и инфраструктури. УП ще оцени нуждите и ще формулира принципи и стратегии за виртуалната достъпност и публичните инфраструктури. Също така, УП ще анализира изискванията, ще постави организационни спецификации и ще извърши пилотни дейности, свързани с виртуалната достъпност. Пилотна операция, оценяваща възможностите за намаляване на разходите, също е предвидена в дейностите на УП, както и дейноти свързани с устойчивост и капитализация на резултатите на проекта. Последната дейност на УП включва участие в подготовката на публично-частни инвестиции за виртуални решения.

   http://www.upatras.gr
 • Младежка Фондация за Предприемачески Услуги (YES), Македония
  •  Младежката Фондация за Предприемачески Услуги (YES), създадена в 2005г. и намираща се в Скопие, Македония, е организация за насърчаване на предприемачеството, и по-специално – младите граждани на Македония. Мисията на YES е да стимулира създаването на нов бизнес, да засилва компетенциите му и да промотира иновация, стараща се да допринесе за развитието на националната икономика. Ежедневната работа на организацията включва подготовка на бизнес и бизнес инкубация, организиране на тренировъчни семинари и курсове, запознаването на чужди инвеститори с икономиката и различните и характеристики и подкрепа за развитието на интернационални партньорства. Също така YES е част от EuroOffice (EOS) – мрежа промотираща динамичните нетуъркинг възможности между регионите, и по специално иновативните старт-ъп компании.

   Роля в проекта
   YES ще участва в комуникацията и промотивната дейност на проекта, както и ще предприеме по-нататъшни действия за запознаване на обществеността с ползите от широколентовите мрежи за бизнеса и гражданите. YES също така ще допринесе за събирането на мнения и възгледи на заинтересованите страни на широколентовото разпростиране в ЮИЕ. Допълнително, YES ще участва в анализа на политики относно мениджмънта на радиочестотния спектър и дигиталния дивидент, и ще промотира иновативните услуги за пилотно тестване върху собствените си целеви групи.

   http://www.yesincubator.org.mk
 • BSC Bar - Център за стартиране на бизнес Бар, Черна гора
  •  Центъра за стартиране на бизнес Бар (BSC Bar) е непревителна организация, намираща се в Бар, град разположен на адриатическото крайбрежие на Черна гора. BSC Bar се стреми да насърчава иновациите и ИТ-базирания растеж, чрез трениране и обучение, техническа подкрепа и международна колаборация. Членова на BSC Bar са Община Бар, Националната Агенция за Заетостта, Директората на Туризма, Бизнес Алианц Черна гора, Асоциация на работодателите в Бар, Културен център Бар. Част от ключовите дейности на BSC са:

   - обучения по предприемачество;
   - правене на решения и подкрепа по изпълнението;
   - Бизнес инкубация, консултантство и менторство; и
   - засилване на капацитета на местните обществени институции чрез развитието на иновативни ИТ- мениджмънт решения.


   Роля в проекта
   Като 10% партньор по проекта BSC BAR ще: а) активно участва в събитията на проекта и извлича полза от транснационалния дебат и обмяна на опит; б) разпространява, чрез мрежата си от заинтересовани страни, резултатите на проекта и обмисля интеграцията им в настоящите стратегии и политики на местно/регионално и национално ниво в Черна гора. В) допринася, където е приложимо, данни за широколентовото разпростиране в Черна гора. Г) допринася чрез данни и диалог за главната цел на проекта- подобряване на виртуалната достъпност. 

   http://www.bscbar.org

 • Наблюдаващи партньори
  Наблюдаващите партньори в Консорциума ще: А) участват активно в срещите по проекта и ще извличат полза от транснационалния дебат и обмяна на опит; б) разпространяват, чрез мрежата си от заинтересовани страни, резултатите на проекта и обмислят интеграцията им в настоящите стратегии и политики на местни/регионални и национално нива. В) допринасят, където е приложимо, данни за широколентовото разпростиране в ЮИЕ.

 • APEK - PАгенция за пощенските и електрнони комуникации на Република Словения
  •  Агенцията за пощенските и електрнони комуникации на Република Словения (АРЕК) е независима институция, която регулира и наблюдава пазара на електронни комуникации, поддържа и контролира радиочестотния спектър в Република Словения, изпълнява задачи в областта на радио-и телевизионното излъчване, и регулира и контролира пазара напощенските и железопътните услуги. Мисията на Агенцията е да насърчава конкуренцията, да се осигурят равни условия за работа на електронните съобщителни оператори, комуникационни мрежи и доставчици на услуги, както и доставчици на пощенските и железопътните услуги, управление на радиочестотния спектър и номерираното пространство, да следи съдържанието на радио и телевизионните програми, както и да защитава правата на потребителите в Република Словения, както и в Европейския съюз. Целите на Агенцията е да се създадат условия за предоставяне на услуги, съобразени с нуждите на потребителите, регулиран и общ европейски пазар, равни права за всички граждани на Европейския съюз, и да насърчава на културното и езиковото съдържание и разнообразие на радио и телевизионните програми и други аудиовизуални медийни услуги. 

   http://www.apek.si
 • EEKT - Гръцка асоциация на мобилните оператори, Гърция
  •  Гръцката асоциация на мобилните оператори (EEKT), създадена през 2008 г., представлява най-големите мобилни оператори в Гърция. Тя бучаства с консултативна роля, в регулаторните процеси в областта на далекосъобщенията, както и във вземането на решения и технически комисии на национално и европейско равнище. Създала си е международно сътрудничество с редица заинтересовани страни и сдружения в областта на мобилните комуникации. 

   http://www.eekt.gr
 • FTW - Изследователски център за телекомуникации Виена, Австрия
  • FTW е национално и световно известен водещ център за изследвания и развитие на технологиите за бъдещите комуникационни системи. FTW е създадена през декември 1998 г. и се финансира като компетентен център с подкрепата на Федералното министерство на транспорта, иновациите и технологиите (BMVIT), Федералното министерство на икономиката, семейството и младежта (BMWFJ) и Община Виена. FTW тясно си сътрудничи с партньори в академичните и индустриалните среди. FTW позволява на хората и фирмите в Европа да постиганат техния иновационен потенциал присъщ на новите технологии за комуникация. 

   http://www.ftw.at
 • GRNET - Гръцка Изследователска и Технологична Мрежа, Гърция
  •  GRNET, работи както на национално и международно равнище, осъществяваваща контакт с повече от 90 институции, включително всички университети, технически и научни институти, както и Гръцката училищната мрежа, като поддържа повече от 500,000 потребители в цялата страна . В допълнение, тя предвижда местни услуги за взаимно свързване с основните гръцки доставчиците на интернет, чрез гръцката Internet Exchange / GR-IX (www.gr-ix.gr/). GR-IX, функционира от 2008 г., и предвижда взаимното свързване на NX10 Gbps, повишаване на качеството на интернет услугите и инфраструктурата в цялата страна. Целта на GRNET SA се отнася за предоставянето на модерни интернет услуги да академични и изследователски институции и организации за подобни дейности, заедно с по-широкото популяризиране на иновативни интернет приложения с участието на съответните национални и общински проекти. 

   https://www.grnet.gr
 • MTITC - Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, България
  • Българското Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е националният регулативен орган за електронни съобщителни мрежи. Чрез Изпълнителена Агенция за Електронните Съобщителни Мрежи и Информационни Системи и на Съвета по националния радиочестотен спектър, министерството наблюдава разгръщането на телекомуникационните мрежи и управлява радиочестотния спектър в България. 

   http://www.mtitc.government.bg
 • IT – VBA - Бизнес Агенция Виена, Австрия
  • Виенската бизнес агенция е основана през 1982 г. като виенски фонд за подкрепа, от община Виена, Виенската търговска камара, Unicredit Bank Austria AG, както и Австрийската Спестовна банка AG. Частта на Бизнес Агенция Виена, занимаваща се с ИТ изгражда мрежа от Виенската ИТ индустрия. Тя поддържа консултантска роля в подпомагането на ИТ компании за засилване на техния потенциал за иновации и целенасочени консултации. Като обединява ИТ компании, изследователски институции, фирми и финансиращи агенции, тя подкрепя иновативни проекти и инициативи относно текущите технологични тенденции. 

   http://www.wirtschaftsagentur.at
 • KtPAE- Информационно общество SA , Гърция
  •  Информационното общество SA ( KTPAE ) е държавно предприятие, предлагащо експертиза при управление на проекти на гръцкия публичен сектор в областта на ИТ проекти и на ре- инженеринг процеси в публичната администрация. В настояще фирмата работи по проекти свързани с информационните технологии и телекомуникационни, съфинансирани от Европейския съюз и националните фондове в цяла Гърция. Тя насърчава достъпа до цифрови публични услуги на бизнеса и гражданите чрез усъвършенствани проектите за електронно управление с цел премахване на бюрокрацията , увеличаване на конкурентноспособността и подобряване на ефективността на публичната администрация. 

   http://www.ktpae.gr
 • PROMI - Провинция Милано , Италия
  •  Провинция Милано , която представлява 134 градове и общини , администрира най-големия столичен район в Италия със силна ИКТ индустрия и водеща в областта на ИКТ -базирани растеж и иновации.

   http://www.provincia.milano.it
 • TI - Телеком Италия S.P.A. , Италия
  •  Телеком Италия е най-голямата телекомуникационна компания в Италия , която предлага технологични инфраструктури , платформи, усъвършенствани услуги телекомуникационни и медийни решения в цялата страна.

   http://www.telecomitalia.com

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top