Подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи
Български
Javascript must be enabled to continue!
Програмата за Югоизточна Европа

Проектът SIVA се финансира по приоритетна ос 3 - Подобряване на достъпността на Програмата за Югоизточна Европа, за постигане на съответните цели чрез Област на интервенция ( ОИ ) 3.2 - Разработване на стратегии за преодоляване на "цифровото разделение" .
 
Според програмните цели, достъпността се счита за една от основните изисквания за икономическото развитие и растеж и в крайна сметка за териториално сближаване. Тя улеснява движението и взаимодействието на хората и обмена на стоки и идеи. Всички тези аспекти са от огромно значение в Югоизточна Европа. Съществуващите мрежи в Югоизточна Европа в повечето случаи са силно фрагментирани или основно обслужващи отделни държави и региони . В повечето случаи тези мрежи са с по-ниско качество, с голямо струпване на съществуващата инфраструктура , но без развитието на потенциални алтернативи, и не могат да се справят с постоянното увеличаване на транспортните нужди. Целта на тази приоритетна ос е да насърчи физическата и виртуалната достъпност за програмния район .
 
Като цяло, Програмата за Югоизточна Европа има за цел да развива транснационални партньорства по въпроси от стратегическо значение , за да се подобри процеса на териториална, икономическа и социална интеграция и да се допринесе за сближаването, стабилността и конкурентоспособността на региона . За тази цел , програмата се стреми да реализира висококачествени, ориентирани към резултатите проекти от стратегически характер , които имат отношение към програмата. Програмата за Югоизточна Европа помага за насърчаване на по-добрата интеграция между държавите-членки , страните кандидатки и потенциални кандидатки и съседните страни. Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа е от съществено значение , независимо от различния етап на интеграция на различните страни. Стабилността, просперитета и сигурността в региона са от значително значение за ЕС.


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top