Подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи, улесняващи внедряването на широколентови мрежи
Български
Javascript must be enabled to continue!
Кой ще има ползва?

Целевите групи и ключови заинтересовани страни, които ще се възползват от постиженията и резултатите на SIVA са:
Национални, регионални и местни органи, участващи във взимането на решения и планирането.
Регионални и местни агенции за развитие и други местни структури на управление.
Сдружения на местните и регионалните публични органи.
Европейските институции.
Операторите на инфраструктурата, частния сектор на ИКТ структури и мрежи.
Заинтересованите страни, заинтересовани от съответното развитие в сектора на ИКТ.
Университети, висши учебни заведения, научноизследователски центрове, научни институти.
Неправителствени организации / публични и публично-частни организации и институции.
Финансисти и инвеститори.
Активни проекти и мрежи на ЕС в областта на виртуалната достъпност.


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top