Подобрување на виртуелниот пристап во Југоисточна Европа преку заеднички иницијативи кои го помагаат распространувањето на широкопојасните мрежи
македонски
Javascript must be enabled to continue!
За проектот

Најнови вести
Алатка за намалување на генералните трошоци
Ажурирано: 27-05-2014 13:45
Дигитализација на Грција со повеќе од 389 милиони евра од ЕУ фондови
Ажурирано: 04-04-2014 11:57
Најнови настани
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Ажурирано: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Ажурирано: 04-08-2014 10:49


Билтен

Внесете ја вашата e-mail адреса за да се претплатите на нашиот билтен:
        
Преглед

Цели на проектот

 

SIVA Проектот цели да го надминe дигиталниот јаз во земјите од Југоисточна Европа преку креирање на иновативни алатки за одлучување и решенија кои ќе го зголемат пристапот до широкопојасните (broadband) услуги. Проектот ги поддршува целите на ЕУ стратегијата за дигитални технологии, поточно Дигиталната Агенда, која има за цел постигнување на брзина од 30 Mbps за сите Европски граѓани и најмалку 50% од домаќинствата претплатени на интернет брзина повеќе од 100 Mbps до 2020 година.

 

Предизвици 

 

Територијата на Југоисточна Европа заостанува во споредба со ЕУ проесекот на широкопојасни услуги, пред се поради следниве проблеми:

 

 1. Јаз во пристапот
  1. Слаба Инфраструктура (телекомуникации)
  2. Фрагментација (диспаритети во пенетрација)
  3. Пазарен неуспех (за руралните и оддалечените области)
 2. Политички / административен јаз
  1. Недостаток на споделени знаења (потребна е заедничка анализа)
  2. Административни бариери (правно / институционална рамка)
  3. Сиромашните инвестициски стимулации (за руралните и оддалечените области)

 

Главни резултати од проектот

 

Во поглед на горенаведените недостатоци, SIVA проектот ќе ги даде следните индикатори за адресирањето на локалните, регионалните и националните потреби:

 1. Технички
  1. Онлајн плафрома за мониторирање на бродбенд искуството на граѓаните и бизнисите
  2. Гео- локациски аналитички алатки за подобрување на планирањето на инфраструктурната мрежа и нејзиното распространување
 2. Политики
  1. Заеднички пристап во креирање на политики на управување со радио спектарот, како и на мапирање на постоечките инфраструктури за намалување на трошоците за распространување
  2. Заеднички ставови во креирањето на регионални планови.
 3. Финансирање
  1. Нови механизми за финансирање со инвестиции преку јавно- приватно партнерство  

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top