Подобрување на виртуелниот пристап во Југоисточна Европа преку заеднички иницијативи кои го помагаат распространувањето на широкопојасните мрежи
македонски
Javascript must be enabled to continue!
За проектот

Најнови вести
Алатка за намалување на генералните трошоци
Ажурирано: 27-05-2014 13:45
Дигитализација на Грција со повеќе од 389 милиони евра од ЕУ фондови
Ажурирано: 04-04-2014 11:57
Најнови настани
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Ажурирано: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Ажурирано: 04-08-2014 10:49


Билтен

Внесете ја вашата e-mail адреса за да се претплатите на нашиот билтен:
        
Партнери

 • PEDDM - Регионална Асоцијација на Локални Влади Западна Македонија – Грција
  • PEDDM е неодамна перименувана и повторно воспоставена како правна институција, по најновите административни реформи во Грција во 2012. PEDDM претставува 12 општини од регионот Западна Македонија кој опфаќа население од околу 303 илјади жители. Мисијата на PEDDM е да ги поддржи и претставува општините од регионот за нивна локална и регионална организација, координација, управување и искористување на нивните ресурси. Поточно, PEDDM превзема акции за: промоција на соработка и вмрежување помеѓу локалните власти во регионот на Западна Македонија, спроведување на истражување за регионални и локални развојни цели, имплементирање на информативно општествени проекти, координирање на проекти за соработка помеѓу општините за социјална кохезија, спроведување на програми за обука, законодавна и институционална поддршка, подигнување на различни иницијативи кои го подобруваат животниот стандард на граѓаните, спроведување на активности за одржливост на животната средина.

   Улога во проектот
   PEDDM ќе придонесе за мапирање на постојната физичка телекомуникациска структура во југоисточна европа и анализа на бенефитите од споделување на постојните инфраструктури. PEDDM се очекува да ги формулира заедничките методологии, препораки за политиката и градење концензус, пристап, за пилот оператор и заедничкиот инвентар на физичка инфраструктура што ги опфаќа избраните области на ЈИЕ. Исто така PEDDM ќе формулира општо заедничка политика, процеси и мерки, со цел да се олесни споделувањето на физичките инфраструктури за мрежно распоредување во ЈИЕ. 

   http://www.peddm.gov.gr/
 • MOLISE - Молисе регион, Италија
  •  Регионот се наоѓа во центарот на јужниот регион од источниот брег на Италија, со пристап на јадранското море. Регионот има население повеќе од 300.000 и тој е најнов италијански регион, основан како регионален ентитет во 1970 година. Регионот вклучува две провинции Campobasso и Isernia, и брои 136 општини. Молисе регионот е одговорен за планирање и спроведување на стратегијата за регионален развој и респективни акции. Обезбедува услуги за граѓаните, бизнисот и потребите на јавната администрација, а опфаќа и голем број тематски области, како што се: иновации и истражување, финансиско планирање и контрола, животна средина и заштита, меѓународни односи и друго.

   Улога во проектот
   Институционалната улога и мрежата на Молисе ќе овозможи анализа на пенетрацијата на широко појасниот интернет и дигиталните јавни услуги, кои се нудат во регионот на југоисточна европа. Молисе исто така ќе придонесе за истрага и евалуација на квалитетот и искуството на граѓаните за виртуелен пристап, на териториите на ЈИЕ. Молисе регионот се очекува да формулира со заеднички методологии, препораки за политика и градење концензус пристап кон заеднички иновации на физичка инфраструктура, што ги опфаќа избраните области во ЈИЕ. За разлика од активностите предвидени за дисеминација, дел од задачите на Молисе е размена на искуства и собирање пристап кон транс- регионалната политика во однос на управувањто со дигиталниот спектаро и надминувње на дигиталната дивиденда.

   http://www3.regione.molise.it
 • RAK - Регионална агенција Ќустендил, Бугарија
  •  Регионалната агенција на Ќустендил, е правно лице, формирана во 1999 година. RAK е втор најголем регион во Бугарија и се наоѓа во центарот на земјата, вклучуваќи население од 146.000 жители. RAK обезбедува совети, помош и услуги на регионалните и локалните власти, претпријатијата и граѓаните во одржливоста на ресурси теи руралниот развој. 

   Улога во проектот
   RAK ќе придонесе за анализирање на тековната ситуација во врска со дигиталните јавни услуги во избраниот регион ЈИЕ, идентификување и искористување на добрите практики и инвестициски стратегии за широкопојасна интернет инфраструктура, со примена на пилот операција, рамка за развиените методологии на проектот, алатки и системи, кои укажуваат на начинот на интегрирање на резултатите од проект со партнерите и надворешни заинтересирани страни, процеси, планови и практики.  

   http://www.kn.government.bg/
 • BM - Општина Бургас, Бугарија
  •  Бургас е четврт најголем град со околу 200.000 жители, кој се наоѓа во Југо-источниот дел на земјата со пристап до Црното море. Бургас има стратешка локација во земјата, со најголемо пристаниште во земјата, а воедно и најголемо на брегот на Црното море. Покрај тоа градот има меѓународен аеродром со голем капацитет, вклучуваќи европски транспортен коридор. Општина Бургас е активна во голем број области на политика и активности, како што се мобилност, ИКТ, иновации, урбан развој, животна средина, образование, култура, јавни и меѓународни односи, европска програма, волонтерство, регионална политика и разни административни прашања.

   Улога во проектот
   Бургас ќе придонесе за подигање на свеста и можностите за ИКТ и придобивките од широкопојасниот интернет. Општина Бургас се очекува да придонесе во размена на искуства кон апсорбција на средствата и формулирање на заеднички приоди за јавно- приватно партнерство, со цел промовирање на инвестициите во областа на виртуелна пристапност. Исто така, има улога во SIVA и да примени пилот операција како рамка за развиени методологии во проектот, алатки и системи, како и да ги капитализира резултатите од преоктот и да обезбеди долготраен ефект.

   http://www.burgas.bg/en
 • DAC - Децентрализирана управа на Крит, Грција
  • Крит е најголемиот остров во Грција со население од околу 620.000 жители или 5% од населението на земјата. Децентрализираната управа на Крит, неодамна е основана според новиот закон за Грчката административна реформа, што ги вклучува старите Префектурни на Крит, и на соодветните општини. Исто така, два од најголемите градови во Грција се на Крит, заедно со големите меѓународни пристаништа кои служат за транспорт и индустриски потреби. На Крит има политехнички универзитет, универзитети и техничко образовни институции со повеќе од 20.000 студенти, неколку музеи, историски локалитети и културни ресурси. Крит се наоѓа во средоземното море, и неговата природа и ресурси ја креираат поволната клима за економски развој. DAC – е децентрализирано јавно тело, одговорно заедно со своите партнери за планот и спроведувањето на сите активности на регионални и општински органи. Обезбедува услуги за граѓаните и бизнисот, во областите на јавната администрација, цивилна заштита, инфраструктурно подобрување, природни и историски зачувувања, шуми и земјоделски прашања.  

   Улога во проектот
   DAC според своите надлежности се планира да придонесе кон SIVA, преку спроведување на активностите како што се дисеминација на резултатите преку организирање на конференции, дисеминација на задачи, идентификација на ставови во врска со потребите и актуелната состојба на пенетрација на широко појасниот интернет, остварување одржливост на резултатите од проектот и по неговото завршување, промоција на современ пристап за политиките кои влијаат на различни нивоа на управување на широк појасен интернет пристап.  

   http://www.apdkritis.gov.gr
 • TECLA – Здружение за трансрегионална, локална и европска соработка, Италија
  • Основана во 1993 година, TECLA e здружение на Италијанските локални власти со канцеларии во Рим и Брисел,која нуди поддршка за развојот на териториите и нивните ресурси преку дисеминација и користење на европски можности. Методологијата на TECLA има за цел, од една страна, валоризација на специфични карактеристики и искуства на територии, поврзуваќи ги со надлежностите на здружението како и промовирање и ширење на искуства, на национално и транснационално ниво со размена и споделување на информации од најдобри практики од европските териториим врз база на меѓународна мрежа која ја развила во текот на годините. Досегашните искуства му даваат на здружението способност да планира и управува со транснационални активности во различни области (енергија, ИКТ, животна средина, цивилна заштита, територијална соработка и др.). Од 1994 година е вклучена како лидер во проектот, или партнер во повеќе од 80 транснационални проекти со околу 600 партнери од Европа, Блискиот Исток и Северна Африка, со силни компетенции и искуства во проекти за многу прашања. Исто така, обезбедува техничка помош во политиките на ЕУ, кон Унијата на Италијанските провинции, а преку своите канцеларии во Брисел, работи на промоции и застапување на системот на Италијанските провинции во рамките на ЕУ , преку комуникации, соработка, вмрежување, и активност во обуки.

   Улога во проектот
   Во рамките SIVA проектот, TECLA придонесува со анализа на моментната ситуација, во врска со виртуелниот пристап и достапноста на заедничката инфраструктура во избраните области во ЈИЕ. Исто така, се очекува да придонесе за размена на искуства и формулирање на административни и политички мерки за подобрување на виртуелна достапност на области во ЈИЕ, преку студии и промоции со најдобри практики. 

   http://www.tecla.org
 • TUV-AT - Технички универзитет на Виена, Австрија
  • Техничкиот универзитет во Виена, е еден од најголемите универзитети во Австрија, имајќи клучна улога во високото техничко образование и истражувачките полиња. Тој во моментов има околу 26.200 студенти, 8 факултети, 1800 академици и околу 4000 членови. Одделот за геоинформации и картографија е посветен на унапредување и истражување во образованието и информативните теории и географско информациски науки. TUV – AT – во моментов е фокусиран на: точноста и прецизноста на географските податоци, просторно оптимизациски проблеми, онтологија и семантика на географскиот простор, категориска теорија и нејзино укажување до просторна обработка на податоци и пресметковни модели на временски зависни географски појави. Соработката и пристапот на TUV-AT е да работи во интер- дисциплинарни тимови, заедно со компјутерски науки, географија, математика, когнитивни науки, лингвистика и психологија на животната средина. Интердисциплинарниот пристап овозможува да го премости јазот кој често се забележува помеѓу теоретските резултати и користењето од страна на индустријата што води до променливи решенија во производството.  

   Улога во проектот
   TUV-AT има главно оперативна улога во SIVA. Има технички пристап за ЈИЕ во широко појасни интернет мрежи, и придонесува за идентификација на празните и конфергентни полиња во подобрување на виртуелна достапност на ЈИЕ. Придонесува и за пилот работењето на заеднички попис на постојната физичка инфраструктура. Исто така неговата улога во SIVA е учество во изготвување на методологии, поставување на спецификации и управување со пилот операции на онлајн алатка, што прикажува геофизички и технички докази за распоредување на оптимална технологија и мрежни инфраструктури. Се очекува да обезбеди препораки за валоризација на онлајн алатки. За разлика од своите технички улоги, има воспоставено соработка со територијалните чинители во промоција на успешни политики и најдобри практики. Ќе продолжи со пошироко територијално влијание со резултатите од проектот, и својата соработка со Австрискиот проект, набљудувач на ИТ кластерот/ Виенска бизнис агенција и истражувачкиот центар за телекомуникации од Виена. Врските на TUV со OpenGIS конзорциумот, Американскиот национален центар за географски информации и анализи на истражувачки центри и академски институции, кои се лесно одржливи како резултат на проектот и создаваат поттик за понатамошни истражувања во областа. 

   http://www.tuwien.ac.at
 • UL- Универзитетот на Љубљана, Словенија
  •  The University of Ljubljana (UL), well known for the quality of study courses in several fields, is the oldest and largest university in Slovenia consisting of 23 faculties and hosting more than 63.000 undergraduate & postgraduate students. The Department of Electrical Engineering & Laboratory for Telecommunications (LTFE/UL) includes 287 researchers and 31 technical staff working in 26 research groups. LTFE/UL focuses on the following research fields: robotics & telecommunications, automation and cybernetics, electronics, microelectronics, bio-cybernetics and biomedicine, measuring systems. 

   Улога во проектот
   LTFE/UL's role in SIVA is contribute in analyzing virtual accessibility policies regarding radio spectrum management implemented in SEE areas. LTFE/UL will design, develop, test and assess a common transnational benchmarking system to evaluate the quality of virtual accessibility experience among citizens in SEE areas. Subsequently, LTFE/UL will provide recommendations on improving virtual accessibility experience. Where applicable, it will also contribute to test-bedding data from the following Slovenian territories: Koroška, Gorenjska and Ljubljana. 

   http://www.uni-lj.si
 • UoP - Универзитетот на Патрас, Грција
  •  The University of Patras (UoP) is the 3rd largest University in Greece in terms of student capacity, faculty members, administrative personnel, number of departments, and accredited titles. UoP includes 22 Departments, involving a great range of disciplines, operating 112 laboratories and 14 fully equipped clinics. It has approximately 25,000 undergraduate & postgraduate students, and it enumerates 754 faculty members, 238 teaching staff and 481 administrative personnel. 

   Улога во проектот
   UoP will contribute to the analysis of the current situation and the elicitation of information for broadband networks in selected SEE areas, and to the comparative surveying, mapping and listing of existing telecommunication networks and infrastructures. UoP will assess needs and formulate priorities & strategies for virtual accessibility and public infrastructures. Also, UoP will analyse requirements, set organisational specifications and carry out pilot activities for the development of a common benchmarking system for the assessment of virtual accessibility experience. Pilot operation and assessment of a common cost reduction assessment tool is also foreseen within UoP tasks, as well as activities related to sustainability & capitalisation of the project's results. Lastly, UoP will participate in the preparation of public-private investments on virtual accessibility solutions. and Ljubljana. 

   http://www.upatras.gr
 • ПСМ Фондација- Фондација Претприемачки Сервис за Млади, Македонија
  •  Фондација Претприемачки Сервис за Млади основана во 2005 во Скопје, Македонија е организација која го поддржува претприемништвото помеѓу младите во Макеоднија. Мисијата на ПСМ е да стане лулка на претприемништвото. Да бидеме производител на иновации и нови бизниси преку постојан обрт на нови бизнис идеи кои ќе дадат поголем придонес во развојот на националната економија. Органицијата работи бизнис инкубација и пред- инкубација, организација на обуки, семинари и курсеви, поврзување со странски инвеститори и развој на меѓународни партнерства. Како дел од EuroOffice (EOS) Network ПСМ вклучува можности за вмрежување помеѓу регионите, посебно за иновативни млади компании.  

   Улога во проектот
   ПСМ, покрај комуникациските и дисеминациските актвиности ќе работи и на подигање на јавната свест за бенефициите кои ги нуди широкопојаниот интернет за граѓаните. ПСМ исто така контрибуита во собирањето на ставовите и мислењата на интересните групи за бродбенд пенетрацијата во Македонија и Југоисточна Европа. Дополнително, ПСМ ќе учестувва во анализа на политиките поврзани со менаџирање на радио спекарот и дигиталната дивиденда, и ќе ги промовира иновативните услуги за пилотирање во својата целна група.

   http://www.yesincubator.org.mk
 • BSC Bar - Бизнис стартап центар Бар, Црна Гора
  •  Business Start-Up Centre-Bar (BSC Bar) is a non-profit foundation located in Bar, the sea gate of Montenegro with access to the Adriatic Sea. BSC Bar aims at facilitating innovation and ICT-based growth through training and education, technical support and international collaboration. Members of BSC-Bar are the Municipality of Bar, the National Employment Agency, the Directory of Tourism, the Montenegro Business Alliance, the Association of employers of Bar, and the Cultural Center of Bar. Among its key fields of activity are:

   - entrepreneurship training,
   - decision making and policy implementation support,
   - business incubation, consultancy and mentoring, and
   - strengthening the capacity of local public institutions through the development of innovative, tailor-made IT management solutions.


   Улога во проектот
   As a 10% project partner BSC BAR will: a) actively participate in project events to be hosted by project partners and will benefit from the trasnational policy debate and experience exchange, b) disseminate, through its stakeholder networks, project results and consider their integration in current strategies and policies at a local/regional or national level in Montenegro, c) provide, where applicable, national evidence on broadband accessibility in Montenegro, and d) contribute through input and dialogue to the project’s overall goal of improving virtual acessibility and investing in broadband penetration in Southeast Europe. 

   http://www.bscbar.org

 • Дополнителни партнери
  Дополнителните партнерси во SIVA проектот ќе контирбуираат на следниов начин: а) ќе учествуваат аквитно на настаните во рамките на проектот, б) ќе имаат корист од меѓународната дискусија за политиките и размената на искуства, в) ќе ги дистрибуираат проекните резултатите и ќе ги промовираат во постојните политики, во споствената мрежа, г) кога е возможно, ќе дадат инпут и коментари во однос на конечната цел на проектот за одобрување на интернет пенетрацијата и виртуелната пристапност во Југоисточна Европа.

 • APEK - Агенција за Електронски комуникации на Република Словенија, Словенија
  •  The Post and Electronic Communications Agency of the Republic of Slovenia (APEK) is an independent body that regulates and supervises the electronic communications market, manages and supervises the radio frequency spectrum in the Republic of Slovenia, performs tasks in the field of radio and television broadcasting, and regulates and supervises the postal and railway service markets. The Agency’s mission is to promote competition, to ensure equal conditions for the operation of electronic communication network operators and service providers, as well as providers of postal and railway services, to manage the radio frequency spectrum and numbering space, to monitor radio and television programming content, and to protect consumer rights in the Republic of Slovenia as well as the European Union. The Agency's goals are to create conditions or providing services tailored to users' needs, a regulated and common European market, equal rights for all European Union citizens, and to promote cultural, linguistic, and contentual diversity of radio and television programs and other audiovisual media services. 

   http://www.apek.si
 • EEKT - Асоцијација на грчки мобилни оператори, Грција
  •  The Greek Mobile Operators Association (EEKT) established in 2008, represents the biggest mobile operators in Greece. It participates with an advisory role in regulatory processes for telecommunications; it is involved in decision making and technical committees both at national and European level, and has established international collaboration with several stakeholders and associations in the field of mobile communications. 

   http://www.eekt.gr
 • FTW - Истражувачки центар за телекомуникации Виена, Австрија
  • FTW is a nationally leading and internationally acclaimed centre for research and development of technologies for future communication systems. FTW was established in December 1998 and it is funded as a Competence Center supported by the Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology (BMVIT), the Federal Ministry of Economy, Family and Youth (BMWFJ) and the City of Vienna. FTW closely cooperates with partners in both academia and industry. FTW enables people and companies in Europe to achieve their innovation potential inherent in new technologies for communication. 

   http://www.ftw.at
 • GRNET - Грчка истражувачка технолошка мрежа С.А., Грција
  •  GRNET runs the Greek Research & Technology Network, operating both at a national and international level and connecting more than 90 institutions, including all universities, technical and research institutes, as well as the public Greek School Network, supporting more than 500.000 users throughout the country. In addition, it provides local interconnection services to the main Greek Internet providers, through the Greek Internet Exchange/GR-IX (www.gr-ix.gr/). GR-IX, operating since 2008, provides interconnection at Nx10 Gbps, enhancing the quality of internet service and infrastructure nation-wide. The objective of GRNET S.A. concerns the provision of advanced internet services to academic and research institutions and organizations of similar activities, along with the wider promotion of innovative Internet applications with the participation of relevant national and communal projects. 

   https://www.grnet.gr
 • MTITC - Министерство за транспорт, информатички технологии и комуникации, Бугарија
  • The Bulgarian Ministry of Transport, Information Technology and Communications (MTITC) is the national regulative authority for electronic communication networks. Through its Executive Agency for Electronic Communication Networks and Information Systems and the National Radio Frequency Spectrum Council it oversees the deployment of telecommunication networks and manages the radio frequency spectrum in Bulgaria. 

   http://www.mtitc.government.bg
 • IT – VBA - Виенска бизнис агенција, Австрија
  •  The Vienna Business Agency was founded in 1982 as a Viennese support fund, by the city of Vienna, the Viennese Chamber of Commerce, Unicredit Bank Austria AG as well as the first bank of the Austrian savings banks AG. The IT Cluster of the Vienna Business Agency is a network of the Vienna IT industry. It maintains a consulting role in helping IT companies reinforce their innovation potential and targeted consultations. By bringing together IT companies, research institutions, companies and funding agencies, it supports innovative projects and implements initiatives on current technology trends. 

   http://www.wirtschaftsagentur.at
 • KtPAE- Информатичко општество СА, Грција
  •  Information Society SA (KTPAE) is a state-owned firm offering project management expertise to the greek public sector in the fields of IT projects and of re-engineering public administration processes. The firm currently runs information technology and telecommunications projects co-funded by the European Union and national funds throughout Greece. It promotes access to digital public services to businesses and citizens through advanced e-government projects with the aim of eliminating bureaucracy, boosting competitveness and improving the efficiency of public administration. 

   http://www.ktpae.gr
 • PROMI - Провинција Милано, Италија
  •  The Province of Milan, representing 134 towns and municipalities, administers the largest metropolitan area in Italy with a strong ICT industry and a leading profile in ICT-based growth and innovation. 

   http://www.provincia.milano.it
 • TI - Телеком Италија s.p.a., Италија
  •  Being the largest Telecommunications company in Italy it offers technological infrastructures, platforms, advanced telecommunications services and media solutions nation-wide. 

   http://www.telecomitalia.com

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top