Подобрување на виртуелниот пристап во Југоисточна Европа преку заеднички иницијативи кои го помагаат распространувањето на широкопојасните мрежи
македонски
Javascript must be enabled to continue!
За проектот

Најнови вести
Алатка за намалување на генералните трошоци
Ажурирано: 27-05-2014 13:45
Дигитализација на Грција со повеќе од 389 милиони евра од ЕУ фондови
Ажурирано: 04-04-2014 11:57
Најнови настани
Transnational Conference for the Improvement of Virtual Accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks in South East Europe
Ажурирано: 13-08-2014 22:39
Infoday and PPP Consultation in Italy
Ажурирано: 04-08-2014 10:49


Билтен

Внесете ја вашата e-mail адреса за да се претплатите на нашиот билтен:
        
Корисници

Целната група и корисниците кои ќе имаат бенефит од резултатите на проектот SIVA се следниве:

  • Национални, регионални и локални власти инволвирање во креирањето на политики и планирање
  • Регионални и локални агенции за развој и други релевантни локални структури за управување
  • Асоцијации на лолакни и регионални власти
  • Европски институции
  • Оператори со инфраструктура, структури и мрежи на приватниот ИКТ сектор
  • Интересни групи од ИКТ секторот
  • Универзитети, институции за високо образование, истражувачки центри, научни институции
  • Невладини организации/ јавни и полу- јавни организации и тела
  • Финансиери и инвеститори
  • Активни ЕУ прокети и мрежи од областа на виртуелен пристап

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top