Подобрување на виртуелниот пристап во Југоисточна Европа преку заеднички иницијативи кои го помагаат распространувањето на широкопојасните мрежи
македонски
Javascript must be enabled to continue!
Компаративни студии/ анализи

Компаративна анализа на расположливата инфраструктура која може да се дели и поврзани информации во одредени области од ЈИЕ
Ажурирано: 28-05-2014 17:16

Документот го има само на англиски јазик.


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top