Подобрување на виртуелниот пристап во Југоисточна Европа преку заеднички иницијативи кои го помагаат распространувањето на широкопојасните мрежи
македонски
Javascript must be enabled to continue!
Документи за регулатива

 Страна 1 од 2: > >>
Бродбенд Нација
Ажурирано: 05-05-2014 22:05

Национална стратегија на Република Македонија за развој на следната генерација на широкопојасен интернет со акционен план.


Стратегија за Електронски Комуникации и Нови Технологии на Грција 2008- 2013
Ажурирано: 07-05-2014 23:28

Стратегија за Електронски Комуникации и Нови Технологии на Грција 2008- 2013 


Дигитална стратегија на Грција 2006-2013
Ажурирано: 07-05-2014 23:32

Дигитална стратегија на Грција 2006-2013


Национална стратегија за развој на широкопојасен интернет на Република Бугарија
Ажурирано: 07-05-2014 23:48

Национална стратегија за развој на широкопојасен интернет на Република Бугарија


National strategy for development of broadband access of Republic of Bulgaria
Ажурирано: 20-05-2014 19:53

National strategy for development of broadband access of Republic of Bulgaria 2012 - 2015 year


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top