Подобрување на виртуелниот пристап во Југоисточна Европа преку заеднички иницијативи кои го помагаат распространувањето на широкопојасните мрежи
македонски
Javascript must be enabled to continue!
Извештаи

 Страна 1 од 2: > >>
Report on the needs, requirements, architecture and functional features, deployment steps, performance criteria for a common transnational information system benchmarking the quality of experience of the virtual accessibility of SEE areas.
Ажурирано: 14-06-2013 17:58

За да го симнете документот кликнете на линкот. Ве молиме имајте во предвид дека овој документ има само верзија на англиски јазик. 


Анкета за постојните дигитални јавни услуги во определни реони од Југоисточна Европа
Ажурирано: 11-11-2013 23:33

За да го симнете документот кликнете на линкот. Ве молиме имајте во предвид дека овој документ има само верзија на англиски јазик.


Преглед на моменталните механизми за финансирање за јавни и приватни инвестиции во областа на виртуелната пристапност
Ажурирано: 12-11-2013 18:04

За да го симнете документот кликнете на линкот. Ве молиме имајте во предвид дека овој документ има само верзија на англиски јазик.


Влијанието и ефективноста на јавните инфраструктури за виртуелен пристап и услуги во определни реони од Југоситочна Европа во однос на компетитивноста, вработувањата и развојот
Ажурирано: 14-11-2013 17:43

За да го симнете документот кликнете на линкот. Ве молиме имајте во предвид дека овој документ има само верзија на англиски јазик.


Извештај од остражувањето на постојните телекомуникциски мрежи, пасивни инфраструктури и оператори во определени реони од Југоисточна Европа
Ажурирано: 14-11-2013 20:13

За да го симнете документот кликнете на линкот. Ве молиме имајте во предвид дека овој документ има само верзија на англиски јазик.


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top