Skupne iniciative za izboljšanje virtualne dostopnosti v Jugovzhodni Evropi in lajšanje izgradnje širokopasovnih omrežij
Slovenščina
Javascript must be enabled to continue!
Partnerji

 • PEDDM - Regional Association of Local Governments of Western Macedonia, Grčija
  • PEDDM je pravna ustanova, ki je bila leta 2011 skladno z administrativnimi reformami preimenovana in na novo ustanovljena. PEDDM predstavlja 12 občin regije zahodne Makedonije v Grčiji ter pokriva približno 303.000 prebivalcev. Poslanstvo PEDDM je podpora in zastopstvo občin v tej regiji za lokalno in regionalno organizacijo, koordinacijo, upravljanje in boljšo porabo resursov. PEDDM deluje na področju: promocije sodelovanja med lokalnimi oblastmi v regiji zahodne Makedonije; izvajanja raziskav za regionalne in lokalne razvojne namene; implementacije projektov »Information Society«; koordinacije projektov socialne kohezije med različnimi občinami; izvajanja izobraževalnih projektov; zakonodajne in institucionalne podpore; lansiranja različnih iniciativ za izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva; implementiranja ukrepov za zagotavljanje okoljske trajnosti.  

   Vloga v projektu
   PEDDM bo pripeval k mapiranju obstoječe telekomunikacijske infrastrukture v Jugovzhodni Evropi in analizi prednosti deljenja obstoječe infrastrukture. Od PEDDM se pričakuje, da bodo sestavili skupne metodologije, predlagane politike in pristope ustvarjanja soglasij za pilotnega operaterja skupnega seznama fizične infrastrukture, ki pokriva izbrana področja Jugovzhodne Evrope. Poleg tega bodo v PEDDM oblikovali skupne strategije procesov in pristopov z namenom omogočanja deljenja fizične infrastrukture pri izgradnji omrežij v Jugovzhodni Evropi.

   http://www.peddm.gov.gr/
 • MOLISE - Molise Regione, Italija
  •  Regija Molise se nahaja v centralnem delu Južne Italije ob jadranskem morju, ima več kot 300,000 prebivalcev in je najmlajša regija v Italiji, ustanovljena leta 1970. Regija vključuje dve provinci, Campobasso ter Isernia in šteje 136 občin. Molise je odgovorna za načrtovanje in implementacijo strategij regionalnega razvoja. Prebivalcem in podjetjem ponuja storitve, povezane z javno upravo in pokriva širok razpon tematskih področij, kot na primer: inovacije in raziskave, finančno načrtovanje in upravljanje, varstvo okolja, mednarodni odnosi ipd.

   Vloga v projektu
   Institucionalna vloga in mreža regije Molise bo omogočila analizo širokopasovne penetracije in digitalnih javnih storitev, ki so na voljo v regijah Jugovzhodne Evrope. Regija Molise bo prispevala k raziskavam in oceni kvalitete uporabniške izkušnje virtualne dostopnosti na ozemljih Jugovzhodne Evrope. Naloga regije je, da oblikuje skupne metodologije, priporočila glede politik ter skupne pristope ustvarjanja soglasij, ki naj bi vodila k skupnem seznamu fizične arhitekture na področju izbranih regij Jugovzhodne Evrope. Poleg predvidenih aktivnosti diseminacije, bo del naloge regije tudi izmenjava izkušenj pri združevanju pristopov meddržavnih politik k upravljanju z radijskim spektrom in digitalno dividendo.  

   http://www3.regione.molise.it
 • RAK - Regional Authority Kyustendil, Bolgarija
  • Regionalna oblast Kjustendila (RAK) je pravna entiteta, ustanovljena leta 1999. RAK je druga največja regija v Bolgariji, ki se nahaja v središču države in šteje 146.000 prebivalcev. RAK daje nasvete, pomoč in storitve regionalnim in lokalnim upravam, podjetjem in prebivalcem glede vzdržljivosti virov in ruralnega razvoja. 

   Vloga v projektu
   RAK bo prispeval k analizi trenutne situacije glede javnih digitalnih storitev v izbranih regijah Jugovzhodne Evrope, določanju in uporabi dobrih praks in investicijskih strategij pri širokopasovnih infrastrukturah, apliciranju pilotnega ogrodja za metodologije, razvite v projektu, orodja in sisteme ter predlagal načine integracije rezultatov projekta v procese, načrte in prakse partnerjev kot tudi zunanjih zainteresiranih strank.  

   http://www.kn.government.bg/
 • BM - Burgas Municipality, Bolgarija
  •  Glavno mesto občine Burgas (BM) je četrto največje mesto v Bolgariji s približno 200.000 prebivalci. Nahaja se v jugovzhodnem delu države, poleg Črnega morja. Burgas ima strateško lokacijo v državi, njegovo pristanišče je največje v Bolgariji in eno največjih na Črnem morju, poleg tega ima mesto tudi mednarodno letališče z evropskim transportnim koridorjem. Občina Burgas je aktivna na širokem področju aktivnosti, kot na primer mobilnost, IKT, inovacije, urbani razvoj, okolje, izobraževanje, kultura, javni in mednarodni odnosi, evropski programi, volonterstvo, regionalne politike in različni administrativne tematike.

   Vloga v projektu
   Burgas bo prispeval k dviganju ozaveščenosti o IKT priložnostih in prednostih širokopasovnih tehnologij. Od občine Burgas se pričakuje, da bo prispevala k izmenjavi izkušenj o črpanju sredstev in izoblikovala skupne pristope za javno-zasebna partnerstva in s tem promovirala investicije v virtualno dostopnost. Poleg tega je vloga občine Burgas tudi apliciranje pilotnega ogrodja za metodologije, razvite v projektu, orodij in sistemov ter uporaba drugih rezultatov projekta in s tem zagotovljanje njihovih dolgoročnih vplivov.

   http://www.burgas.bg/en
 • DAC - Decentralized Administration of Crete, Grčija
  • Kreta je največji Grški otok z okoli 620.000 prebivalci, kar predstavlja 5% prebivalstva celotne države. Decentralizirana uprava Krete (DAC) je bila pred kratkim ustanovljena v skladu z novo grško upravno reformo in vključuje staro prefekturo in pripadajoče občine (24). Na otoku Kreta sta tudi dve od največjih mest v Grčiji z velikima mednarodnima pristaniščema, ki služita transportnim in industrijskim potrebam. Kreta ima tudi politehnično univerzo, univerze in institucije za tehnično izobraževanje z več kot 20.000 študenti, več muzejev, arheoloških najdišč, ki pričajo o zgodovinskih in kulturnih virih. Lokacija otoka v Sredozemskem morju in njegovo naravno okolje ter viri ustvarjajo ugodno okolje za gospodarski razvoj. DAC je decentraliziran državni javni organ, ki je odgovoren za načrtovanje in implementacijo vseh aktivnosti regionalnih in občinskih organov. DAC prebivalcem in podjetjem ponuja storitve na področjih javne uprave, civilne zaščite, izboljšave infrastrukture, varstvo narave in kulture dediščine, gozdnega gospodarstva in kmetijstva.  

   Vloga v projektu
   DAC bo glede na svoje pristojnosti prispeval k aktivnostim, kot so: razširjanje rezultatov prek organizacije konferenc, ocena disiminiranih nalog, opredelitev pogledov glede potreb in trenutnega stanja širokopasovne penetracije, uresničevanje vpliva projekta po njegovem zaključku, promocija sodobnih pristopov za politike, ki vplivajo na različne nivoje upravljanja širokopasovne dostopnosti. Poleg tega bo postavil tudi testna okolja za metodologije, razvite v projektu, orodja in sisteme.

   http://www.apdkritis.gov.gr
 • TECLA – Association for the Transregional, Local and European Cooperation, Italija
  • TECLA je bila ustanovljena leta 1993 in je združenje italijanskih lokalnih uprav s predstavništvi v Rimu in Bruslju. Združenje podpira razvoj pokrajin in njihovih resursov, diseminacije in uporabe Evropskih priložnosti. Metodologija združenja TECLA temelji na oceni specifičnih značilnosti in izkušenj posameznih področij in njihova povezava z znanju in kompetencami združenja. Ker je TECLA v svojih letih delovanja ustvarila veliko mednarodnih povezav, jim to pomaga pri promoviranju deljenja znanj na državnem in mednarodnem nivoju in izmenjavi ter deljenju informacij in dobrih praks med evropskimi pokrajinami. Izkušnje, ki jih je TECLA doslej pridobila, omogočajo združenju načrtovanje in upravljanje mednarodne dejavnosti na različnih področjih (energetika, IKT, okolje, civilna zaščita, področno sodelovanje itd.). Od leta 1994 je TECLA v več kot 80 mednarodnih projektih nastopila kot vodilni partner z več kot 600 partnerji iz Evrope, Bližnjega vhoda in Severne Afrike ter močnimi sposobnostmi in izkušnjami v projektih z različnimi tematikami. Razen tega TECLA ponuja tehnično pomoč pri EU politikah Združenju italijanskih provinc (Union of Italian Provinces, UPI) in prek pisarne v Bruslju dela na promociji in predstavljanju sistema italijanskih provinc v EU s pomočjo komunikacije, partnerstva, povezovanja in izobraževalnih aktivnosti.

   Vloga v projektu
   TECLA bo prispevala k analizi trenutne situacije glede virtualne dostopnosti in razpoložljivosti skupnih infrastruktur v izbranih področjih Jugovzhodne Evrope. Poleg tega bo TECLA prispevala tudi k izmenjavi izkušenj in izoblikovanju vladnih in upravnih ukrepov za izboljšanje virtualne dostopnosti prek študij primerov in promocije dobrih praks.  

   http://www.tecla.org
 • TUV-AT - Vienna University of Technology, Avstrija
  •  Tehniška univerza Dunaj (TUV) je ena največjih univerz v Avstriji in igra ključno vlogo v visokem izobraževanju na mnogih raziskovalnih področjih. Trenutno ima približno 26.200 študentov, 8 fakultet in 1.800 akademikov od približno 4.000 zaposlenih. Oddelek za geoinformatiko in kartografijo (TUV-AT) se posveča napredovanju raziskovanja in izobraževanja na področju prostorske informacijske teorije (Spatial Information Theory) in geografske informacijske znanosti (Geographic Information Science). TUV-AT se trenutno osredotoča na:

   - pravilnosti in natančnosti geografskih podatkov,
   - probleme prostorske optimizacije,
   - ontologijo in semantiko geografskega prostora,
   - teorijo kategorij in njeno implikacijo na prostorsko obdelavo podatkov,
   - računski modeli časovno odvisnih geografskih pojavov.

   TUV-AT se poslužuje pristopa sodelovanja, kar pomeni, da deluje v interdisciplinarnih skupinah s sodelavci, ki pokrivajo področja računalništva, geografije, matematike, kognitivnih znanosti, jezikoslovja in okoljske psihologije. Interdisciplinarni pristop je omogočil premostitev vrzeli, ki se pojavlja med teoretičnimi rezultati in njihovo uporabo v industriji in je vodilni pristop v proizvajanju aplikativnih rešitev.
   http://www.tuwien.ac.at
 • UL - University of Ljubljana, Slovenija
  •  Univerza v Ljubljani (UL) je znana po svoji kvaliteti študijskih programov na različnih področjih. Je najstarejša in največja univerza v Sloveniji, ki sestoji iz 23 fakultet in jo obiskuje več kot 63.000 dodiplomskih in podiplomskih študentov. Fakulteta za elektrotehniko in laboratorij za telekomunikacije (LTFE/UL) vključuje 287 raziskovalcev in 31 tehničnih sodelavcev, ki delujejo v 26 raziskovalnih skupinah. LTFE/UL se osredotoča na naslednja področja raziskovanja: robotiko in telekomunikacije, avtomatiko in kibernetiko, elektroniko, mikroelektroniko, biokibernetiko in biomedicino ter merilne sisteme.

   Vloga v projektu
   Vloga LTFE/UL v projektu SIVA je prispevati in analizirati politike virtualne dostopnosti glede upravljanja z radijskim spektrom v SEE področjih. LTFE/UL bo zasnoval, implementiral in preveril skupni meddržavni sistem za oceno kvalitete uporabniške izkušnje virtualne dostopnosti med državljani Jugovzhodne Evrope. Če bo potrebno, bodo sodelovali tudi pri zbiranju podatkov, zbranih z območij Koroške, Gorenjske in Ljubljane. 

   http://www.uni-lj.si
 • UoP - University of Patras, Grčija
  •  Univerza v Patrasu (UoP) je tretja največja univerza v Grčiji glede na število študentov, zaposlenih, število oddelkov ter podeljenih nazivov. UoP vključuje 22 oddelkov, ki pokrivajo širok razpon disciplin in delujejo v 112 laboratorijih ter 14 polno opremljenih klinikah. Na univerzi je približno 25,000 dodiplomskih in podiplomskih študentov, 754 članov akademskega osebja, 238 predavateljev in 481 administrativnih sodelavcev.

   Vloga v projektu
   UoP bo prispeval k analizi trenutne situacije in razjasnitvi podatkov o širokopasovnih omrežjih v izbranih področjih Jugovzhodne Evrope ter k primerjalni oceni, mapiranju in popisu obstoječih telekomunikacijskih omrežij in infrastrukture. UoP bo ocenil potrebe in oblikoval prioritete ter strategije za virtualno dostopnost in javne infrastrukture. Poleg tega bo UoP analiziral zahteve, postavil organizacijske specifikacije in izpeljal pilotne aktivnosti, potrebne za razvoj skupnega sistema ocenjevanja uporabniške izkušnje virtualne dostopnosti, pilotno izvedbo in oceno skupnega orodja za znižanje stroškov kot tudi dejavnosti, povezane z obnovljivostjo in izkoriščanjem rezultatov projekta. UoP bo sodeloval tudi pri pripravi rešitev investicij v javno-zasebna partnerstva za virtualno dostopnost.  

   http://www.upatras.gr
 • YES Foundation - Youth Entrepreneurial Service Foundation, Republika Makedonija
  •  Podjetniški servis za mlade (YES), ustanovljen leta 2005, se nahaja v Skopju, glavnem mestu Republike Makedonije in je organizacija za spodbujanje podjetništva, še posebej pri mlajših prebivalcih Makedonije. Misija YES temelji na spodbujanju nastajanja novih podjetij, krepitvi njihovih sposobnosti in promoviranju inovacij z namenom prispevanja k razvoju državnega gospodarstva. Vsakodnevno delo organizacije vključuje predinkubacijo in inkubacijo podjetij, organizacijo izobraževalnih seminarjev in tečajev, seznanjanje tujih investitorjev z lokalnim gospodarstvom in njegovimi karakteristikami ter podporo mednarodnih partnerstev. YES je tudi del EuroOffice (EOS) omrežja, ki promovira dinamične možnosti povezav med regijami, še posebej za inovativna start-up podjetja.

   Vloga v projektu
   YES bo poleg komunikacijskih in diseminacijskih aktivnosti še dodatno dvigoval raven ozaveščenosti o prednostih širokopasovnih omrežij za podjetja in prebivalstvo. YES bo prispeval tudi k zbiranju mnenj in pogledov vseh zainteresiranih strani glede širokopasovne penetracije na področju jugovzhodne Evrope. Poleg tega bo YES sodeloval pri analizi politik o upravljanju radijskega spektra in digitalne dividende in bo promoviral projektne inovativne storitve pri pilotnem testiranju na svojih ciljnih skupinah.  

   http://www.yesincubator.org.mk
 • BSC Bar - Business Start-up Center Bar, Črna Gora
  •  Business Start-Up Centre-Bar (BSC Bar) je neprofitna fundacija, ki se nahaja v mestu Bar v Črni gori, z dostopom do Jadranskega morja. BSC Bar stremi k lajšanju inovacij in rasti na osnovi IKT s pomočjo izobraževanja in usposabljanja, tehnične podpore in mednarodnega sodelovanja. Člani BSC-Bar so občina Bar, Državni zavod za zaposlovanje (the National Employment Agency), Direktorat za turizem (the Directory of Tourism), Montenegro Business Alliance (MBA), Združenje delodajalcev mesta Bar (the Association of employers of Bar), in Kulturni center Bar (the Cultural Center of Bar). Med glavne aktivnosti spadajo:

   - podjetniško usposabljanje,
   - podpora pri implementaciji politik in sprejemanju odločitev,
   - inkubacija podjetij, svetovanje in mentorstvo,
   - krepitev sposobnosti lokalnih javnih institucij prek razvoja inovativnih in po meri narejenih rešitev.


   Vloga v projektu
   Kot 10% partner bo BSC BAR: a) aktivno sodeloval pri dogodkih, ki jih bodo priredili ostali projektni partnerji, kjer bodo imeli korist od različnih debat o mednarodnih politikah in izmenjavi izkušenj, b) izvajal diseminacijo projektnih rezultatov in preučil možnost njihove integracije v trenutne strategije in politike na lokalnem/regionalnem ali državnem nivoju v Črni gori, c) omogočil, kjer je to potrebno, vpogled v državne podatke o širokopasovni dostopnosti v Črni gori, d) prispeval h glavnemu cilju projekta, torej izboljšavi virtualne dostopnosti v obliki prispevkov in dialoga.  

   http://www.bscbar.org

 • Partnerji opazovalci
  Partnerji opazovalci v projektu SIVA bodo: a) aktivno sodelovali pri projektnih dogodkih, b) imeli korist od debat o mednarodnih politikah in izmenjavi izkušenj, c) izvajali diseminacijo projektnih rezultatov in promocijo njihove integracija v obstoječe politike na državnem nivoju, d) prispevali, kjer je to potrebno, h glavnemu cilju projekta, torej izboljšavi virtualne dostopnosti in širokopasovne penetracije v obliki prispevkov in dialoga v državah Jugovzhodne Evrope. 

 • APEK - Post and Electronic Communications Agency of the Republic of Slovenia, Slovenija
  •  Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije je neodvisen organ, ki ureja in nadzira trg elektronskih komunikacij, upravlja in nadzira radiofrekvenčni spekter v Sloveniji, opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, ureja in nadzira trg poštnih storitev in storitev železniškega prometa v Sloveniji. Poslanstvo agencije je spodbujanje konkurence, zagotavljanje enakopravnega delovanja operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, upravljanje radiofrekvenčnega spektra in številskega prostora, nadzorovanje vsebin radijskih in televizijskih programov ter varovanje pravic uporabnikov tako v Republiki Sloveniji kot v Evropski uniji. Agencija ima naslednje strateške cilje: ustvarjanje pogojev ali omogočanje storitev prilagojenih uporabniškim potrebam, skupno regulirano Evropsko tržišče, enake pravice za vse državljane Evropske Unije in promocija kulturne, jezikovne in vsebinske raznolikosti radijskih in televizijskih programov in drugih avdiovizualnih medijskih storitev.

   http://www.apek.si
 • EEKT - Greek Mobile Operators Association, Grčija
  •  Združenje Grških mobilnih operaterjev (EEKT), ustanovljeno leta 2008, predstavlja največje mobilne operaterje v Grčiji. Sodeluje v svetovalni vlogi pri regulativnih procesih na področju telekomunikacij; vpleteni so v procese odločanja in tehnične odbore tako na državnem kot evropskem nivoju in so vzpostavili mednarodno sodelovanje z različnimi interesenti in združenji na področju mobilnih komunikacij.

   http://www.eekt.gr
 • FTW - Research Center for Telecommunications Vienna, Avstrija
  • FTW je državno in mednarodno priznani center za raziskave in razvoj tehnologij za komunikacijske sisteme prihodnosti. FTW je ustanovljen decembra 1998 in ga kot kompetenčni center financirajo Ministrstvo za promet, inovacije in tehnologijo (BMVIT), Ministrstvo za gospodarstvo, družino in mlade (BMWFJ) ter mesto Dunaj. FTW tesno sodeluje s partnerji tako iz akademskih voda kot industrije. FTW omogoča ljudem in podjetjem v Evropi, da dosežejo svoj inovacijski potencial, ki je neločljivo povezan z novimi komunikacijskimi tehnologijami. 

   http://www.ftw.at
 • GRNET - Greek Research & Technology Network S.A., Grčija
  •  GRNET upravlja Grško raziskovalno in tehnološko omrežje, ki deluje tako na državnem kot na mednarodnem nivoju in povezuje več kot 90 institucij, vključno z vsemi univerzami, tehničnimi in raziskovalnimi inštituti kot tudi javno mrežo Grških šol (Greek School Network) in podpira več kot 500.000 uporabnikov po vsej državi. Poleg tega omogoča storitve lokalnih medsebojnih povezav glavnim grškim internetnim operaterjem prek Grške internetne izmenjave/GR-IX (www.gr-ix.gr/). GR-IX deluje od leta 2008 in omogoča medsebojno povezovanje s hitrostjo Nx10 Gbit/s ter s tem izboljšuje kvaliteto internetnih storitev in infrastrukture v državi. Cilj GRNET S.A. je omogočanje naprednih internetnih storitev akademskim in raziskovalnim institucijam in organizacijam kot tudi širša promocija inovativnih spletnih aplikacij, kjer sodelujejo pomembni državni in občinski projekti.

   https://www.grnet.gr
 • MTITC - Ministry of Transport, Information Technology and Communications, Bolgarija
  • Bolgarsko ministrstvo za transport, informacijske tehnologije in komunikacije (MTITC) je nacionalni regulativni urad za elektronske komunikacije. S pomočjo svoje agencije za elektronska komunikacijska omrežja in informacijske sisteme in odborom za nacionalni radijski frekvenčni spekter (Executive Agency for Electronic Communication Networks and Information Systems and the National Radio Frequency Spectrum Council) nadzira razvoj telekomunikacijskih omrežij in upravlja radijski frekvenčni spekter v Bolgariji.

   http://www.mtitc.government.bg
 • IT – VBA - Vienna Business Agency, Avstrija
  • Dunajska poslovna agencija je bila ustanovljena leta 1982 kot Dunajski podporni sklad s strani mesta Dunaj, Dunajske gospodarske zbornice, Unicredit Bank Austria AG kot tudi prve od bank avstrijskih varčevalnih bank AG. IT grozd Dunajske poslovne agencije (Vienna Business Agency) je mreža dunajske IT industrije. Pomaga IT podjetjem krepiti svoj inovacijski potencial in opravlja ciljna posvetovanja. Z združevanjem IT podjetij, raziskovalnih institucij in agencij za financiranje projektov podpira inovativne projekte in implementira pobude, povezane s trenutnimi tehnološkimi trendi.

   http://www.wirtschaftsagentur.at
 • KtPAE- Information Society SA, Grčija
  • Information Society SA (KTPAE) je podjetje v državni lasti, ki ponuja storitve vodenja projektov grškemu javnemu sektorju na področju IT projektov in rekonstrukcije javnih administrativnih procesov. Podjetje trenutno vodi projekte s področja informacijske tehnologije in telekomunikacij, ki so sofinancirani s strani Evropske unije in državnih sredstev. Promovira dostop podjetjem in prebivalstvu do digitalnih javnih storitev prek naprednih projektov e-uprave z namenom odprave birokracije, spodbujanja tekmovalnosti in izboljšanja delovanja javne uprave.

   http://www.ktpae.gr
 • PROMI - Province of Milan, Italija
  • Provinca Milano zastopa 134 mest in občin in vodi največje metropolitansko območje v Italiji z močno IKT industrijo in vodilnim položajem v rasti in inovacijah na področju IKT. 

   http://www.provincia.milano.it
 • TI - Telecom Italia S.p.a., Italija
  •  Kot največje telekomunikacijsko podjetje v Italiji ponuja tehnološke infrastrukture, platforme, napredne telekomunikacijske storitve in medijske rešitve na področju celotne Italije.

   http://www.telecomitalia.com

The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top