Skupne iniciative za izboljšanje virtualne dostopnosti v Jugovzhodni Evropi in lajšanje izgradnje širokopasovnih omrežij
Slovenščina
Javascript must be enabled to continue!
Program South East Europe (Jugovzhodna Evropa)

Projekt SIVA je financiran  v okviru prioritete 3 – Izboljšanje dostopnosti programa Jugovzhodne Evrope, doseganje ciljev prek Area of Intervention (AoI) 3.2 – Razvoj strategij za spopadanje z digitalno ločnico.

 

Glede na cilje programa je dostopnost ena od glavnih zahtev za gospodarsko rast in razvoj ter za ozemeljsko kohezijo. Program lajša mobilnost in interakcijo ljudi ter izmenjavo dobrin in idej. Vsi ti vidiki so izjemno pomembni v Jugovzhodni Evropi. Obstoječa omrežja v Jugovzhodni Evropi so največkrat močno razdrobljena ali pa pokrivajo le eno državo ali regijo. Velikokrat so ta omrežja nižje kvalitete z visoko zasičenostjo obstoječe infrastrukture, vendar brez možnosti razvoja izvedljivih alternativ, ki se ne morejo soočati z neprestanim porastom obsega prometa. Cilj te prioritete je promoviranje fizične in virtualne dostopnosti.

 

Splošni cilj programa South East Europe je razvoj mednarodnih partnerstev pri zadevah strateškega pomena z namenom izboljšanja gospodarskih in socialnih procesov integracije in prispevanja h koheziji, stabilnosti in tekmovalnosti regije. V ta namen je cilj programa realizacija strateških viskokakovostnih projektov, relevantnih za to področje, ki so osredotočeni na rezultate. Program South East Europe pomaga promovirati integracijo med državami članicami in državami kandidatkami, potencialnimi kandidatkami ter sosednjimi državami. Regionalna kooperacija v Jugovzhodni Evropi je ključna ne glede na različne faze integracije v posameznih državah. Stabilnost, blaginja in varnost regije so izrednega pomena za Evropsko unijo. 


The SIVA project is being funded under Priority Axis 3 – Improvement of the Accessibility of the South East Europe Programme, achieving the corresponding objectives through the Area of Intervention (AoI) 3.2 – Develop strategies to tackle the 'digital divide'.

Back to top